Τι πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει ο κατασκευαστής αλουμινίου σήμερα

1. Κριτήρια Οργάνωσης

1.1 Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί μόνιμο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου/χώρου κατασκευής, είτε σε ανεξάρτητο χώρο. Ο εκθεσιακός χώρος πρέπει να καλύπτει επιφάνεια περίπου 20m².
1.2 Τα δείγματα του εκθεσιακού χώρου πρέπει να είναι επίκαιρα και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να γνωρίζει ο πελάτης εκ των προτέρων την τελική μορφή που θα έχει το κούφωμα που θα παραγγείλει.
1.3 Ύπαρξη διαφημιστικού φυλλαδίου παρουσίασης της Επιχείρησης και των Προϊόντων της.
1.4 Ύπαρξη Τεχνικού Καταλόγου, στον οποίο θα διαφαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του κάθε τύπου και της κάθε σειράς κουφώματος που κατασκευάζεται.
1.5 Αρχείο Προσφορών.
1.6 Αρχείο Συμφωνητικών/Συμβολαίων/Συμβάσεων πελατών.
1.7 Έντυπο οδηγιών καλής λειτουργίας, συντήρησης και χρήσης των κουφωμάτων.
1.8 Έντυπο παράδοσης των κατασκευών και ικανοποίησης του πελάτη.
1.9 Ύπαρξη Ισχύοντος Τιμοκαταλόγου.
1.10 Έντυπο Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά τύπο, σειρά, διαστάσεις κουφώματος, όπως και ανάλογα τον τύπο τζαμιών, παντζουριών και κάθε άλλου ειδικού εξαρτήματος για το κάθε κούφωμα.
1.11 Έντυπο Εγγύησης Ποιότητας Προϊόντων και Σέρβις.

2. Κριτήρια Κατασκευής

2.1 Διαχωρισμός κατασκευαστικού σιδήρου-αλουμινίου.
2.2 Πάγκοι μονταρίσματος. Οι πάγκοι, πάνω στους οποίους γίνονται οι κατεργασίες των προφίλ αλουμινίου, πρέπει να φέρουν στην επιφάνεια λάστιχο ή κάποιο άλλο υλικό, από το οποίο δεν μπορεί να προκληθεί τραυματισμός του προφίλ.
2.3 Ύπαρξη αποτελεσμάτων ελέγχων και δοκιμών στα εξαρτήματα. Ο κατασκευαστής πρέπει να απαιτεί από τον προμηθευτή του αυτά τα αποτελέσματα και να τα κρατεί στο αρχείο του. Η συλλογή αυτών των αποτελεσμάτων θα γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα, εάν ο εκάστοτε προμηθευτής είναι πιστοποιημένος με ISO 9001.
2.4 Οι Γωνίες Σύνδεσης πρέπει να είναι από αλουμίνιο ή από άλλο μέταλλο ανθεκτικό στη διάβρωση.
2.5 Τα ελαστικά παρεμβύσματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από EPDM, τουλάχιστον σε ότι αφορά εκείνα που είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.
2.6 Όλες οι βίδες που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και την τοποθέτηση του κουφώματος, πρέπει να είναι ανοξείδωτες ή εναλλακτικά γαλβανισμένες.
2.7 Όταν η κατασκευή απαιτεί χρήση ψευτόκασας, πρέπει αυτή να είναι γαλβανιζέ.
2.8 Ύπαρξη ταινίας διπλής επικόλλησης στα διπλά τζάμια. Η ταινία διπλής επικόλλησης συμβάλλει στη θερμοδιακοπή του τζαμιού.
2.9 Ύπαρξη χρωματικής ομοιότητας βαφής (π.χ. μεταξύ των προφίλ, των πάνελ, των ρολών κ.ά.).
2.10 Το φύλλο και η κάσα του κουφώματος πρέπει να φέρουν οπές απορροής. Στα ανοιγόμενα φύλλα, πρέπει να ανοίγονται οπές και στο πάνω κάθετο προφίλ, ώστε να δημιουργείται κυκλοφορία αέρα, η οποία θα φέρει το νερό προς τους νεροχύτες. Στα συρόμενα οι οπές μπορούν να είναι μικρότερης (αλλά ελλειπτικής) διατομής, περισσότερες όμως στον αριθμό.
2.11 Κατά τη συναρμολόγηση των προφίλ απαιτείται στεγάνωση των ενώσεων. Η στεγάνωση γίνεται με αρμόκολλα, αφού μορφοποιηθεί η επιφάνεια προσεκτικά με γυαλόχαρτο, έτσι ώστε να μην έχουμε φθορά του χρώματος και να κερδίσουμε καθαρότερη επιφάνεια στεγάνωσης.
2.12 Στεγάνωση μεταξύ φύλλου και μπινί επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση λάστιχου από EPDM.
2.13 Στεγάνωση μεταξύ τάπας και φύλλου–μπινί επιτυγχάνεται κατά την τοποθέτηση της τάπας στο μπινί, όπου χρησιμοποιείται αρμόκολλα ή σιλικόνη.
2.14 Η ύπαρξη του κεντρικού λάστιχου είναι απαραίτητη. Το λάστιχο αυτό εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την καλή στεγάνωση, όλου του κουφώματος. Το λάστιχο, αφού τοποθετηθεί, θα πρέπει να συγκολληθεί στις ενώσεις. Η συγκόλληση γίνεται με ειδική κόλλα και κατά τη συγκόλληση του λάστιχου, μπορεί να γίνει προαιρετικά χρήση ειδικής γωνιάς EPDM.
2.15 Το τακάρισμα των τζαμιών στα ανοιγόμενα πρέπει να γίνεται στον πάγκο εργασίας και όχι μετά την τοποθέτηση της κάσας στην οικοδομή. Για το τακάρισμα χρησιμοποιούνται πλαστικά τακάκια (4), τα οποία τοποθετούνται στις δύο διαγώνιες γωνίες του κουφώματος (στο κάθετο και το οριζόντιο προφίλ της κάθε γωνίας). Το τακάρισμα των τζαμιών είναι σημαντικό για τη χρόνια σωστή λειτουργία των παραθύρων, γιατί το βάρος του τζαμιού μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση του κουφώματος και δυσλειτουργία σε μεντεσέδες και μηχανισμούς κλειδώματος.
2.16 Κατά τη στεγάνωση μεταξύ τζαμιών και προφίλ αλουμινίου, απαιτούνται δύο (2) λάστιχα. Αρχικά και πριν το τακάρισμα του τζαμιού τοποθετείται το εξωτερικό λάστιχο (απαραιτήτως EPDM) και τέλος το εσωτερικό λάστιχο.
2.17 Απαραίτητη είναι και η στεγάνωση όλων των αρμών με υλικά στεγάνωσης.
2.18 Μπαλκονόπορτες ανοιγόμενες πρέπει να διαθέτουν τρία (3) σημεία στήριξης, με τρεις (3) μεντεσέδες ή πίσω κλείδωμα στην ανάκληση.

3. Κριτήρια Τοποθέτησης

3.1 Μεταφορά
Τα κουφώματα, αφού κατασκευαστούν, καθαρίζονται, ελέγχονται και συσκευάζονται. Κάθε κούφωμα πριν τη συσκευασία λύνεται, δηλαδή κάσες και φύλλα συσκευάζονται χωριστά. Το συνεργείο τοποθέτησης φορτώνει τα συσκευασμένα κουφώματα και μεταφέρονται στον τόπο τοποθέτησης.

3.2 Τοποθέτηση
Για να διατηρήσει το κούφωμα την ποιότητά του, οφείλει το συνεργείο τοποθέτησης να λάβει υπόψη τα παρακάτω:

3.2.1. Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων πρέπει χρησιμοποιούνται ανοξείδωτες ή γαλβανιζέ βίδες (βλέπε 5.2.3.).

3.2.2 Στην περίπτωση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία:
α. η ψευτόκασα να προστατεύει τη θερμοδιακοπή
β. η μαρμαροποδιά να προστατεύει τη θερμοδιακοπή

Στην περίπτωση τοποθέτησης κουφώματος με θερμοδιακοπή, αντενδείκνυται η χρήση ψευτόκασας. Αν παρά ταύτα χρησιμοποιείται ψευτόκασα ή μάρμαρο, πρέπει η τοποθέτηση να γίνεται πάνω σε πλαστικά τακάκια.
Η θερμοδιακοπή δεν πρέπει να γεφυρώνει, ούτε με την ψευτόκασα, ούτε με το μάρμαρο, και για τον λόγο αυτόν, η ύπαρξη ενός αρμού μεταξύ κουφώματος, ψευτόκασας και μαρμαροποδιάς, κρίνεται απαραίτητη. Οι αρμοί μεταξύ κουφώματος και τοίχου (ή ψευτόκασας) πληρούνται και στεγανοποιούνται με υλικά στεγάνωσης.

3.2.3 Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του κουφώματος αλουμινίου. Όπως επίσης και επίδειξη λειτουργίας στον πελάτη.

3.3 Συμπεριφορά και εμφάνιση
Το προσωπικό τοποθέτησης πρέπει να είναι φιλικό με τον πελάτη και να σέβεται την περιουσία του. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην εμφάνιση του προσωπικού τοποθέτησης και τη διατήρηση του χώρου τοποθέτησης στην αρχική του κατάσταση. Τα συνεργεία τοποθέτησης πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μπορούν να παρέχουν διευκρινήσεις στον πελάτη.

4. Απαιτήσεις Εναρμόνισης

Βάσει της Οδηγίας 89/106, κατάλληλα προς χρήση είναι τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση «CE», η οποία υποδηλώνει ότι πληρούν το σύνολο των ευρωπαϊκών διατάξεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες για την εκτίμηση της πιστότητας. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση προϊόντος ή ομάδας προϊόντων αλουμινίου, οφείλουν να περιέχουν τα εξής:

4.1 Τεχνικό Φάκελο που πληροί τις απατήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
4.2 Ύπαρξη τεκμηριωμένων οδηγιών εργασίας ανά φάση και προϊόν.
4.3 Ύπαρξη τεκμηριωμένων καθηκόντων θέσεων προσωπικού παραγωγής.
4.4 Ύπαρξη τεκμηριωμένης διαδικασίας προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής.
4.5 Ύπαρξη αρχείων ελέγχου εισερχόμενων προϊόντων. Όλα τα εισερχόμενα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται σε αρχείο τα στοιχεία των ελέγχων.
4.6 Αξιολόγηση των προμηθευτών. Ο αλουμινοκατασκευαστής πρέπει να τηρεί αρχείο με τους προμηθευτές του και να διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση της ικανότητας του προμηθευτή να συνεργάζεται με τον κατασκευαστή.
4.7 Ύπαρξη αρχείων μη συμμορφούμενων προϊόντων, που θα καταγράφεται η απόφαση και ο χειρισμός των μη συμμορφούμενων προϊόντων, τόσο του κατασκευαστή, όσο και του προμηθευτή.
4.8 Ύπαρξη αρχείων παραγωγής, ελέγχων και δοκιμών των παραγόμενων προϊόντων (τελικός έλεγχος ποιότητας) για όλα τα στάδια παραγωγής, δοκιμών και ποιοτικού ελέγχου.
4.9 Ύπαρξη αρχείων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, που να τεκμηριώνονται οι εκάστοτε ενέργειες που ακολουθούνται, μετά από μη συμμόρφωση, είτε αυτή προέρχεται από προϊόν, είτε από προμηθευτή, είτε από πελάτη (παράπονο πελάτη).
4.10 Ύπαρξη αρχείων συντήρησης εξοπλισμού. Ο χρόνος συντήρησης του εξοπλισμού καθορίζεται από τον κατασκευαστή του και καταγράφεται στα εγχειρίδια. Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί αρχείο συντήρησης μηχανημάτων, στο οποίο φαίνεται η ημερομηνία συντήρησης ή επισκευής και η εργασία που εκτελέστηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
4.11 Ύπαρξη αποτελεσμάτων ελέγχων από διαπιστευμένο εργαστήριο, βάσει του Προτύπου ΕΝ 14351-1 Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών, χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής καπνού για:

  • Υδατοπερατότητα
  • Έκλυση επιβλαβών ουσιών (μόνο στην περίπτωση πρόσκρουσης στην εσωτερική πλευρά)
  • Αντοχή στην ανεμοπίεση
  • Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας (για παράδειγμα ο μηχανισμός συγκράτησης της ανάκλισης ή ανάσυρσης, ρυθμιστές ανοίγματος και συστήματα στερέωσης για τον καθαρισμό)
  • Ηχομόνωση
  • Θερμομόνωση
  • Αεροπερατότητα