Τι πρέπει να γνωρίζουμε για πόρτες και παράθυρα αλουμινίου

Το Σήμα Ποιότητας SEKA- Q. System 2: 2007 περιέχει αρκετά από τα βασικά σημεία ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO, διαφοροποιείται όμως απ’ αυτό ως προς το γεγονός ότι, αφ’ ενός επεμβαίνει με ελέγχους σε συγκεκριμένα σημεία της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος και αφ’ ετέρου στην εφαρμογή και το σέρβις.

 • Θέσπιση προδιαγραφών, σήματος ποιότητας, καθώς επίσης και κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Έρευνα για την ποιοτική αναβάθμιση των κουφωμάτων και των κατασκευών από αλουμίνιο, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων των καταναλωτών.
 • Συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των επιχειρήσεων μελών, ώστε αυτές να είναι πάντα ικανές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.
 • Συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα, τα Υπουργεία και την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

Ο ΣΕΚΑ γνωρίζει ότι για τον καταναλωτή, που δε διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, τα περισσότερα κουφώματα, εξωτερικά τουλάχιστον, φαίνονται να έχουν ελάχιστες διαφορές.
Από την άλλη μεριά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων (θεμιτός ή αθέμιτος) δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση, διαφημίζοντας υπαρκτά ή ανύπαρκτα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Στον Σύνδεσμο πιστεύουμε ότι η επιλογή μιας πιστοποιημένης κατασκευαστικής επιχείρησης, είναι εγγύηση για το ποιοτικό αποτέλεσμα.
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου είναι ο επίσημος φορέας, που με διεθνή συμφωνία, μετά από εξέταση και αξιολόγηση των επιχειρήσεων, βάσει συγκεκριμένων κριτήριων, και κατόπιν επιθεώρησης και γνωμοδότησης από τρίτο ανεξάρτητο, πιστοποιημένο φορέα, απονέμει τα σήματα ποιότητας επιχείρησης και προϊόντος.

Τα βασικότερα από τα κριτήρια αυτά σας παρουσιάζουμε παρακάτω:

Βασικά Κριτήρια Πιστοποιημένης Κατασκευαστικής Επιχείρησης:
1. Γενικά επιχειρηματικά κριτήρια
2. Κριτήρια καλής κατασκευής
3. Κριτήρια καλής εφαρμογής των προϊόντων της

1. Γενικά επιχειρηματικά κριτήρια
1.1 Ο κατασκευαστής αλουμινίου πρέπει να έχει ένα φυλλάδιο, με τις βασικές τομές των κατασκευών του και τους διάφορους τύπους προϊόντων με τα αντίστοιχα ονόματα.
1.2 Ο κατασκευαστής πρέπει να διατηρεί μόνιμη έκθεση με δείγματα των προϊόντων του.
1.3 Μεταξύ κατασκευαστή και πελάτη υπογράφεται συμφωνητικό, με τελική τιμή, σειρά, τύπο κατασκευής, τεχνικά χαρακτηριστικά, τύπο τζαμιών, χρόνο παράδοσης, τρόπο πληρωμής.
1.4 Ο κατασκευαστής δίνει γραπτές οδηγίες στον πελάτη, σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των μαρμαροποδιών.
Ανάλογες πληροφορίες δίνει σχετικά με την τοποθέτηση παντζουριών, σιτών, ρολών και των προϋποθέσεων που υπάρχουν στις περιπτώσεις αυτές.
1.5 Ο αλουμινοκατασκευαστής εξασφαλίζει τον πελάτη του με σέρβις και εγγύηση για τα προϊόντα του.
1.6 Τα συνεργεία τοποθέτησης έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, να είναι φιλικά προς τους πελάτες, παρέχοντας διευκρινήσεις και δείχνοντας σεβασμό στην περιουσία των πελατών.
1.7 Έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα τόσο τα στελέχη παραγωγής, όσο και τα στελέχη διοίκησης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης.

2. Κριτήρια καλής κατασκευής
2.1 Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση εξαρτημάτων από μη οξειδούμενα μέταλλα.
2.2 Κατά τη συναρμολόγηση των προφίλ μεταξύ τους, απαιτείται να γίνεται εφαρμογή στεγανωτικού υλικού.
2.3 Για την καλή αεροστεγάνωση και υδατοστεγάνωση των κουφωμάτων, ενδείκνυται η συγκόλληση των ελαστικών παρεμβυσμάτων της κάσας στις γωνίες ή χρήση ειδικής γωνίας EPDM.
2.4 Τα ελαστικά παρεμβύσματα πρέπει να είναι EPDM, τουλάχιστον σε ότι αφορά εκείνα που είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.
2.5 Επιβάλλεται η δημιουργία οπών απορροής στα ανοιγόμενα φύλλα και τις κάσες των κατασκευών.
2.6 Στα συρόμενα οι οπές μπορούν να είναι μικρότερης (αλλά ελλειπτικής) διατομής, περισσότερες όμως στον αριθμό.
2.7 Τα τζάμια τοποθετούνται πάνω σε πλαστικά τακάκια και τα διάκενα μεταξύ τζαμιών και προφίλ πληρούνται με ελαστικά παρεμβύσματα. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται επαφή τζαμιών και μετάλλου.
2.8 Στα ανοιγόμενα φύλλα γίνεται απαραίτητα στήριξη (τακάρισμα) του τζαμιού με τη βοήθεια τεσσάρων (4) πλαστικών στηριγμάτων. Τακάρισμα γίνεται και στα φύλλα των συρόμενων.
2.9 Απαιτείται ο φυσικός διαχωρισμός των χώρων κατασκευής σιδήρου και των χώρων κατασκευής αλουμινίου.

3. Κριτήρια καλής εφαρμογής των προϊόντων της επιχείρησης
3.1 Τα κουφώματα μεταφέρονται στο έργο κατά τρόπο ασφαλή και απαραιτήτως συσκευασμένα, ώστε να μην προκαλούνται φθορές.
3.2 Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων χρησιμοποιούνται βίδες ανοξείδωτες.
3.3 Στην περίπτωση που τοποθετούνται ψευτόκασες, αυτές πρέπει να είναι γαλβανιζέ.
3.4 Στην περίπτωση τοποθέτησης κουφώματος με θερμοδιακοπή, αντενδείκνυται η χρήση ψευτόκασας. Αν παρά ταύτα χρησιμοποιείται ψευτόκασα ή μάρμαρο, πρέπει η τοποθέτηση να γίνεται πάνω σε πλαστικά τακάκια.
3.5 Οι αρμοί μεταξύ κουφώματος και τοίχου (ή ψευτόκασας) πληρούνται και στεγανοποιούνται με σιλικόνη.
3.6 Τα τζάμια πρέπει να έχουν ταινία διπλής επικόλλησης.
3.7 Φύλλο και μπινί πρέπει να στεγανοποιούνται (με λάστιχο ή σιλικόνη).
3.8 Τάπα και φύλλο – μπινί πρέπει να στεγανοποιούνται.
3.9 Μπαλκονόπορτες αλουμινίου ανοιγόμενες πρέπει να διαθέτουν τρία (3) σημεία στήριξης (με 3 μεντεσέδες και πίσω κλείδωμα στην ανάκληση).
3.10 Η θερμοδιακοπή δεν πρέπει να γεφυρώνει ούτε με την ψευτόκασα, ούτε με το μάρμαρο.

CE Απαιτήσεις Εναρμόνισης

Βάσει της Οδηγίας 89/106, κατάλληλα προς χρήση είναι τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση «CE», η οποία υποδηλώνει ότι πληρούν το σύνολο των ευρωπαϊκών διατάξεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες για την εκτίμηση της πιστότητας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση προϊόντος ή ομάδας προϊόντων οφείλουν να περιέχουν τα εξής:

1. Τεχνικό Φάκελο που πληροί τις απατήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
2. Ύπαρξη αρχείων παραγωγής, ελέγχων και δοκιμών των παραγόμενων προϊόντων (τελικός έλεγχος ποιότητας) για όλα τα στάδια παραγωγής, δοκιμών και ποιοτικού ελέγχου των κουφωμάτων αλουμινίου.
3. Ύπαρξη αρχείων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, που να τεκμηριώνονται οι εκάστοτε ενέργειες που ακολουθούνται μετά από μη συμμόρφωση, είτε αυτή προέρχεται από προϊόν, είτε από προμηθευτή, είτε τέλος από πελάτη (παράπονο πελάτη).
4. Ύπαρξη αποτελεσμάτων ελέγχων από διαπιστευμένο εργαστήριο, βάσει του Προτύπου ΕΝ 14351-1 Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών, χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής καπνού για:

 • Υδατοπερατότητα
 • Έκλυση επιβλαβών ουσιών (μόνο στην περίπτωση πρόσκρουσης στην εσωτερική πλευρά)
 • Αντοχή στην ανεμοπίεση
 • Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας (για παράδειγμα ο μηχανισμός συγκράτησης της ανάκλησης ή ανάσυρσης, ρυθμιστές ανοίγματος και συστήματα στερέωσης για τον καθαρισμό)
 • Ηχομόνωση
 • Θερμομόνωση
 • Αεροπερατότητα

Ελπίζουμε αυτή η μικρή αναφορά στις βασικές προδιαγραφές ποιότητας για τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές αλουμινίου, να σας βοηθήσει στις επιλογές σας.
Ωστόσο, είμαστε πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε και για άλλα θέματα στα οποία δεν έχουμε αναφερθεί και επιθυμείτε ενημέρωση.