Τεχνογνωσία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου

Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνική πρόοδο. Και επειδή η τεχνική πρόοδος προϋποθέτει, κατά κύριο λόγο, ανθρώπινο δυναμικό, θεωρητικώς και πρακτικώς καταρτισμένο, ικανό να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγής, είναι αυτονόητο ότι τίποτε δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί στον κλάδο μας, χωρίς μία επιμελώς συγκροτημένη τεχνική και θεωρητική εκπαίδευση.

Ο ΣΕΚΑ, αναγνωρίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η κινητήρια δύναμη κάθε επιχείρησης και αυτός που εξαρχής δημιουργεί τις επιχειρήσεις, τις διοικεί, τις μεταμορφώνει, τις αναπτύσσει και τις κάνει να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες, που εξυπηρετούν τις ανάγκες πάλι των ίδιων των ανθρώπων, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για αλουμινοκατασκευαστές, με θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά, την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη διοίκηση και γενικότερα τις ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου, που έχουν τεράστια σημασία για την σύγχρονη οικονομία.

Σε ένα περιβάλλον δε, που συνεχώς μεταβάλλεται και γίνεται πιο πολυσύνθετο, η παιδεία και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων είναι πρωτίστου σημασίας. Ο ΣΕΚΑ άνοιξε τον δρόμο για την κατάρτιση και εκπαίδευση των κατασκευαστών, ιδρύοντας το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.), βάσει των διεθνών και αναγνωρισμένων πρότυπων εκπαίδευσης, με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου επίπεδου παιδείας και εκπαίδευσης, ώστε να μη χαθεί κανένα ταλέντο νέου ανθρώπου ή ενήλικα, και σκοπό να βρουν οι επαγγελματικές γνώσεις και η τεχνογνωσία άμεση εφαρμογή στην απασχόληση.

Τα οφέλη από τη λειτουργία του Ινστιτούτου

Για τον εργαζόμενο: Βεβαίωση επαγγελματικών προσόντων. Μετά από επιτυχή αξιολόγηση η βεβαίωση αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι ο εργαζόμενος έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του επαγγέλματος.
Για τον εργοδότη: Η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Με τα επαγγελματικά προσόντα επιβεβαιώνονται, πιστοποιούνται και αξιοποιούνται πλήρως οι γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.